Energetická certifikácia budov

Od 1.1.2016 musia všetky novostavby spĺňať štandard ultranízkoenergetických budov. V rámci energetickej hospodárnosti sledujeme množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb, ktoré súvisia s užívaním budovy. Túto hodnotu môžeme zistiť z projektového hodnotenia – potrebné pre stavebné povolenie, z energetického certifikátu – potrebné ku kolaudácii alebo zmeraním počas reálnej prevádzky budovy. Pri hodnotení sa posudzujú aj tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Hodnotenie sa vypočítava pre každé miesto v budove, v ktorom dochádza ku spotrebe energie (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie, osvetlenie…) a pre každý energetický nosič v rámci hraníc budovy. Od 1. 1. 2016 musia byť všetky novostavby ultranízkoenergetické budovy (trieda A1), teda budovy navrhnuté tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia než polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy. Od konca roku 2020 nás čaká ďalšie sprísnenie, povinné budú budovy s takmer nulovou potrebou energie (trieda A0). Teda budovy s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabezpečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.  Splnenie týchto požiadaviek nie je možné jednoduchým zväčšovaním hrúbky izolácie – to by viedlo k architektonickým aj ekonomickým nezmyslom. Využívať sa budú inovatívne systémy rekuperácie tepla pri vetraní, využitie obnoviteľných zdrojov energie – vykurovanie pomocou tepelného čerpadla a komplexný návrh systému domu, ktorý bude viesť k minimálnym nákladom na energie a k minimálnemu environmentálnemu zaťaženiu. Porovnanie energetickej spotreby objektov

  • Nulový dom (veľmi dobrá trieda A) 0 – 5 kWh/m2 za rok
  • Pasívny dom (veľmi dobrá trieda A) 5 – 15 kWh/m2 za rok
  • 
Nízkoenergetický dom (trieda A)  15 – 50 kWh/m2 za rok
  • 
Energeticky úsporný dom (trieda B) 50 – 70 kWh/m2 za rok
  • 
Súčasný štandard (trieda B až C) 70 – 100 kWh/m2 za rok

  • Energeticky náročný dom 100 a viac kWh/m2 za rok