Domová čistička odpadových vôd

Popis technológie Odpadová voda nateká do usadzovacieho priestoru (A) prítokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok, ktoré sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru (B). Aktivačný priestor (B) slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. V tomto priestore je v spodnej časti osadený jemnobublinový prevzdušňovací systém, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dúchadla, a prípadne tiež nosič biomasy (C) pre zlepšenie stability procesu preťaženej, alebo málo zaťaženej ČOV. Výhodou riešenia je akumulačný priestor (D) v celom priestore čistiarne, ktorý je určený na akumuláciu odpadovej vody a na zabezpečenie zrovnomernenia odtoku z čistiarne. Aktivovaná zmes z aktivácie nateká do vertikálnej dosadzovacej nádrže (E), odkiaľ je potom vyčistená voda odťahovaná mamutkou (F) do odtokového žľabu. Prebytočný aeróbny stabilizovaný kal je odťahovaný pomocou mamutky do usadzovacieho a kalového priestoru (A) podľa potreby.
Inštalácia čistiarne Čistiareň sa inštaluje do výkopu na podkladovú betónovú dosku (nie je nutné obetónovať), pripojí sa cez hrdlo kanalizácie a privedie sa k nej vzduch z dúchadla umiestneného mimo ČOV. Nastavenie základných funkcií je už z výroby a čistiareň okrem zapojenia dúchadla do zásuvky nevyžaduje žiadne elektroinštalačné práce. Sprevádzkovanie čistiarne vykonáva dodávateľ alebo autorizovaná servisná organizácia. Vzhľadom k rozmerom a hmotnosti sú typy pre 5 a 10 EO transportovateľné na prívesnom vozíku a umiestnenie do výkopu možno vykonať aj bez použitia žeriavu.