Ako vybaviť stavebné povolenie?

Ako dostať stavebné povolenie bez problémov? Rozhodli ste sa stavať dom? Neviete ako postupovať pri vybavovaní stavebného povolenia tak, aby sa z toho nestala nekonečná nočná mora? V tomto článku Vám ,,stručne“ popíšeme, čo všetko je potrebné mať, aby ste sa vyhli zbytočným naťahovačkám s úradmi. Prípadne, pokiaľ sa tomuto procesu chcete úplne vyhnúť, prenechajte to profesionálnom, ktorí Vám stavebné povolenie vybavia za Vás. Návšteva stavebného úradu Aj keď stavebný zákon platí pre celé Slovensko, podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť od úradu k úradu, preto Vám odporúčame zájsť na Váš príslušný stavebný úrad, kde Vám povedia a upozornia na prípadné regulatívy platné pre dané územie kde plánujete stavať.   V žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa udáva:
 • Druh, účel a miesto stavby + predpokladaný termín dokončenia
 • Osobné údaje stavebníka
 • Osobné údaje projektanta, resp. projekčnej firmy, ktorá projekt projektovala
 • Druh pozemku, parcelné číslo a katastrálne územie, kde sa bude stavba nachádzať – pred samotnou žiadosťou k stavebnému povoleniu, je nutné, aby ste si preverili, či sa Váš pozemok nachádza v intraviláne alebo v extraviláne obce. V prípade, ak sa pozemok nachádza v extraviláne, bude potrebné zabezpečiť vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následne vybaviť územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavebný úrad pri jednoduchých stavbách ( do 300 m2 zastavanej plochy ) spája územné so stavebným konaním do jedného.
 • Či stavbu plánujete stavať svojpomocne alebo stavebnou firmou
 • Zoznam účastníkov stavebného konania
Prílohy k stavebnému povoleniu Všetky prílohy závisia od konkrétneho stavebného úradu, my Vám zhrnieme aspoň tie, ktoré najčastejšie úrady vyžadujú:
 1. Doklad o vlastníctve pozemku, ktoré žiadateľa oprávňuje zrealizovať danú stavbu
 2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 3. Vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 4. Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktoré dostanete zaslaním žiadosti spolu s projektom konkrétnych prípojok na príslušné orgány, ktoré sa Vám vyjadria k projektu k stavebnému povoleniu. Pred začatím projektovania prípojok je potrebné zaslať žiadosť o určenie bodov a podmienok napojenia na inžinierske siete, na základe ktorých Vám môže projektant spracovať projekt prípojok. V tomto prípade je vhodné sa na príslušné orgány obrátiť čím skôr, nakoľko na vyjadrenie majú čas 30 dní.
 5. Vyjadrenie slovenských telekomunikácií. Žiadosť môžete zaslať buď poštou alebo elektronicky, ktorú nájdete na ich stránke. Odporúčame Vám zaslanie elektronickou formou, nakoľko sa Vám vyjadria omnoho skôr, ako keď žiadosť pošlete poštou.
 6. V prípade realizácie stavby svojpomocne, je potrebné predložiť vyhlásenie stavebného dozoru
 7. Ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, tak je potrebné predložiť kópiu záväzného nariadenia o schválení územného plánu.
Šup ho na stavebný úrad Keď už máte všetky potrebné prílohy a vyjadrenia, nič Vám nebráni požiadať o stavebné povolenie. Posledným krokom je úhrada správneho poplatku, ktorého cenu nájdete na stránkach príslušného stavebného úradu.  Aj túto žiadosť je možné podať elektronicky, ale vzhľadom na mnoho príloh túto alternatívu neodporúčame. A už Vám stačí len čakať. Stavebný úrad má lehotu na vyjadrenie 30 dní. Avšak aj táto doba sa Vám môže predĺžiť, ak sa pani/pán zo staveného úradu ozve s prianím príjemného dňa, že Vám chýba nejaká príloha, alebo je nutné niečo zmeniť v projektovej dokumentácií. Otvárame šampanské – vydanie stavebného povolenia Srdečne Vám gratulujeme. Úspešne ste zvládli vybavenie stavebného povolenia k Vášmu vysnívanému bývaniu. Stavebné konanie začína platiť ubehnutím 15 dňovej lehoty, kedy Vám stavebný úrad určí záväzné podmienky k realizácií stavby, prípadne rozhodne o námietkach účastníkov konania. S realizáciou stavby dlho neváhajte, nakoľko stavebné povolenie je platné len 2 roky od jeho vydania. Dúfam, že Vám náš stručný návod pomohol a stavebné povolenie získate čo najskôr, bez zbytočných problémov . Ak sa Vám tento proces zdá príliš zdĺhavý a komplikovaný, môžete využiť aj rôzne stavebné firmy, či živnostníkov, ktorí Vám s vybavením stavebného povolenia pomôžu.